تکنیسین فنی

تکنیسین فنی

علی هاشمی –
تکنیسین مقیم کارگاه