مدیر واحد خدمات فنی

مدیر واحد خدمات فنی

سجاد تقی خانی-
مدیر واحد خدمات فنی و مهندسی