پروژه بانک شهر

پروژه بانک شهر

پروژه بانک شهر شامل حمل .نصب بر روی شاسی و لوله کشی و راه اندازی سه دستگاه اینرو گازی و یک دستگاه پکیج پنج تن کندانسور هوایی بوده است.