پروژه شرکت رانی

پروژه شرکت رانی

شامل حمل ، لوله کشی و راه اندازی دو دستگاه اینرو گازی بوده است.