پروژه آموزش و پرورش

پروژه آموزش و پرورش

پروژه آموزش و پرورش شامل حمل ، نصب برروی شاسی ،لوله کشی و راه اندازی دو عدد پکیج۲۰ تن دو مداره با کندانسور های هوایی بوده است.