اهمیت استفاده از فیلتر صافی مناسب در مبدل های صفحه ای

اهمیت استفاده از فیلتر صافی مناسب و بازدید به صورت مرتب نقش مهمی در عمر و کارکرد مبدل های صفحه ای دارد.
از آنجاییکه این مبدل ها نسبت به مبدل های پوسته و لوله حساسیت بالاتری دارند .لذا میبایست از فیلتر صافی آب با سوراخهای مناسب(مش 20) استفاده کرد تا اجرامی با سایزی که منجرب به گرفتگی مبدل میشود از صافی عبور نکند.
اهمیت استفاده از فیلتر صافی مناسب در مبدل های صفحه ای
اهمیت استفاده از فیلتر صافی مناسب در مبدل های صفحه ای
اهمیت استفاده از فیلتر صافی مناسب در مبدل های صفحه ای
اهمیت استفاده از فیلتر صافی مناسب در مبدل های صفحه ای