رطوبت دهی در مراکز داده

رطوبت در مراکز داده از اهمیت ویژه ای برخوردار است.به واسه تولید سرما( که باعث افت رطوبت میگردد)  و یا اقلیم منطقه  در این مراکز ، میبایست سطح رطوبت حفظ گردد. اگر رطوبت مرکز داده  خیلی کمتر از حد مجاز باشد تجهیزات کامپیوتری حساس به تخلیه الکترواستاتیک ESD  ، آسیب خواهند دید . بنابر استاندارد، رطوبت استاندارد مرکز داده ها بین ۴۵% الی ۵۵% مجاز و مطلوب می باشد.

لذا به وسیله 3 روش رطوبت تولید شده و از طریق سیستمهای برودتی مخصوص مراکز داده به کل سایت منتقل میگردد.
روش های رطوبت دهی در مراکز داده

روش اول رطوبت دهی در مراکز داده

قراردادن الکترود متصل به برق به صورت مستقیم در آب که با عث به جوش آمدن آب و به طبق آن تولید بخار گرم میگردد.
روش های رطوبت دهی در مراکز داده

روش دوم رطوبت دهی در مراکز داده

استفاده از ماژول های پیزو الکتریک که با به لرزه در آوردن مولکول های آب و شکستن آنها تولید بخار میکنند.که به این نوع تولید رطوبت سرد میگویند.
روش های رطوبت دهی در مراکز داده

روش سوم رطوبت دهی در مراکز داده

جوش آوردن آب به وسیله قراردادن یک هیتر الکتریکی در آن و تولید بخار گرم
روش های رطوبت دهی در مراکز داده