نحوه تولید سرما برای خنک کننده های مراکز داده

در مطالب قبلی به انواع خنک کننده های مراکز داده اشاره شد.در این قسمت نحوه تولید سرما توضیح داده میشود

کلا با دو روش این دستگاهها تولید سرما میکنند:

1-گردش آب سرد در اواپراتور (chilled water)

گردش آب سرد در اواپراتور (chilled water)

2-گردش مبرد در اواپراتور (DX)

2-گردش مبرد در اواپراتور (DX)