کاربرد هیتر در دستگاه های سرمایشی مراکز داده

هیتر در این دستگاهها دو کاربرد دارد:

کاربرد هیتر در دستگاه های سرمایشی مراکز داده

 اول گاهی پیش می آید در  زمستان و در مناطق سردسیر سایتی به واسطه نداشتن لود و عدم عایق بودن صحیح ، دمای سایت از حد مجاز پایین تر بیاید . در این حالت هیتر در مدار قرار گرفته و باعث میشود دمای سایت کنترل گردد.

دوم : در زمانی که دستگاه در حالت رطوبت گیر قرار دارد ( در واقع با تولید سرما ، رطوبت تعریق کرده و درین میگردد) و در این حالت دمای سایت هم مناسب است. در این زمان به جهت عدم افت دما هیتر در مدار قرار گرفته و سرمای تولید شده را خنثی میکند.

کاربرد هیتر در دستگاه های سرمایشی مراکز داده