HPC چیست؟

هد پرشر کنترل قطعه است که فشار کندانسور رو در یک سطح حفظ میکند. در واقع در سیستم هایی که به صورت DX عرضه میشوند میتوان این قطعه را یافت. اصول کار بدین ترتیب است که در فصل سرد که دمای محیط پایین است ،  در لحظه استارت کمپرسور فشار کندانسور افت میکند و تا مرز لو کردن پیش میرود . این قطعه تا بالا آمدن فشار کندانسور کمی از فشار خط گاز داغ را به ورودی رسیور بای پس کرده و مانع افت فشار کندانسور میگردد.با بالا آمدن فشار کندانسور و غلبه فنر  داخل هد پرشر کنترل به فشار دیسشارژ   به  صورت اتوماتیک این بای پس متوقف میگردد.