اهمیت رسوب زدایی در مبدل های صفحه ای

اهمیت رسوب زدایی در مبدل های صفحه ای
شستشوی مبدل های صفحه ای با اسید هایی که دارای ترکیبات هیدروکلریک و فلورین هستند ، ممنوع است. زیرا این دسته از اسید ها باعث ایجاد خوردگی و نشتی در این مبدل ها میگردد.
با توجه به قیمت های بالای این مبدل ها و در صورت خرابی ، هزینه بالای کمپرسور ، روغن و... حتماَ رعایت کنید از اسید های مناسب استفاده کنید