تخلیه روغن، شستشو و رطوبت گیری کمپرسور

به دلیل رسوب زدایی غیر اصولی کندانسور سوراخ شده و آب وارد سیکل برودت شده است. ابتدا روغن تخلیه و سیکل شستشو و رطوبت گیری میگردد.