هیتر کمپرسور برودتی

در کمپرسورهای برودتی می بایست قطعات مکانیکی که باعث ایجاد تراکم میگردند روغن کاری گردد. روغن کاری باعث روان کار کردن کمپرسور برودتی و عدم ایجاد اصطکاک بین قطعات آن میگردد.

در کمپرسورهای برودتی روغن ها بر  هر پایه ای که باشند جاذب مبرد میباشند.به عبارت ساده تر مبرد در فاز مایع در روغن کمپرسور حل میگردد.


این حل شدن مایع مبرد در روغن خطراتی را به دنبال دارد.در صورت وارد شدن مایع مبرد با روغن به محفظه
تراکم ،احتمال آسیب دیدن سوپاپ ها و در کل به کمپرسور خیلی بالا میرود.

به جهت عدم به وجود امدن این مشکل میبایست روغن گرم گردد. گرم کردن روغن کمپرسور در خاموش بودن آن میبایست انجام شود. این گرم کردن در محل انباشت روغن در زیر کمپرسور انجام میشود.

گرم کردن روغن به وسیله یک هیتر الکتریکی در پایین ترین قسمت کمپرسور و در محل انباشت روغن انجام میشود.

گرم شدن روغن باعث میشود هیچ مبردی با روغن ترکیب نگردد و همچنین اگر در زمان کارکرد دستگاه نیز مبردی با روغن ترکیب شده باشد از آن جدا گردد.

هیتر ها انواع مختلفی دارند یا به صورتی یک کمربند در قسمت انتهایی کمپرسور بسته میشود یا به صورت یک استوانه به داخل کمپرسور وارد میگردد.

توجه داشته باشید هیتر حتماَ میبایست در زمان خاموش بودن کمپرسور در مدار قرار گیرد.به همین خاطر هست که هر سیستم  ساعت برودتی قبل از راه اندازی اولیه و یا راه اندازی فصلی میبایست حداقل 8 ساعت قبل برق اصلی ورودی آن وصل گردد.

هیترکمپرسور برودتی
هیترکمپرسور برودتی
هیترکمپرسور برودتی